สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วิธีใช้ ฟาร์มโอเค อย่างละเอียด

วิธีใช้ ฟาร์มโอเค อย่างละเอียด

วิธีใช้ฟาร์มโอเค 

           วิธีการใช้ไคโตซาน ฟาร์มโอเค

     ปัจจุบันปัจจุบันการใช้สารเคมีได้แพร่หลายทั่วโลกรวมถึงด้านเกษตรกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่นได้ใช้ไคโตซาน

เพื่อที่จะลดปัญหาสารเคมีตกค้าง เป็นระยะเวลากว่า  3 ปีแล้ว และจัดจำหน่ายไคโตซานให้กับประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลากว่า 10 ปี ไคโตซาน

สามารถเร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด เพิ่มผลผลิตและช่วยยับยั้งโรคเชื้อรา เป็นสารไบโอโพลิเมอร์ชีวภาพบริสุทธิ์ 100%  เหมาะ

สำหรับพืชผัก ,พืชสวน, พืชไร่, นาข้าว,ไม้ผล, ไม้ดอก, ซึ่งไคโตซานได้รับการรับรองถึงคุณภาพ และความปลอดภัย โดยมีงานวิจัยจาก

สถาบันต่างๆ ทั่วโลก และสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทยจำนวนมาก และจากหลายสาขา การแพทย์ และอาหาร

     ไคโตซานมีประสิทธิภาพด้านเกษตรกรรมในการเพิ่มปริมาณแบคทีเรียในดิน และทำให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น โดยได้ดัดแปลง 

deacetyllation และอนุโมเลกุลของไคโตซาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของไคโตซานให้ดียิ่งขึ้น ในประเทศญี่ปุ่นการใช้ไคโตซาน

ในการเกษตร ช่วยลดค่าใช้จ่ายของปุ๋ยให้เหลือครึ่งเดียวมากกว่านั้น ผลผลิตอย่างเพิ่มเป็น 1.5 เท่าจากปกติ


วิธีใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคนาโนเทค ในพืชทุกชนิด


นาข้าว

 1.  นำไคโตซานฟาร์มโอเคกับน้ำในอัตราส่วน ไคโตซาน 1000 ml.หรือปริมาณ 1 แกลลอนผสมน้ำ 1000 ลิตร (20cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร)

  ฉีดลงดินในนาข้าวก่อนทำการเพาะปลูก

 2. ฉีดครั้งที่ 2 หลังเพาะข้าว โดยสารละลายไคโตซานฟาร์มโอเค 1000 ml. 1 แกลลอนผสมน้ำ   1000 ลิตร

 3. ฉีดครั้งที่ 3 ก่อนออกดอก ฉีดที่ใบ โดยไคโตซานฟาร์มโอเค 1000 ml. 1 แกลลอนผสมน้ำ 2000 ลิตร ( 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

 4. ฉีดครั้งที่ 4 เมื่อข้าวเริ่มตั้งท้อง โดยใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค 1000 ml. 1 แกลลอน ผสมน้ำ 2000 ลิตร แล้วฉีดพ่น

 5. ฉีดในช่วงเริ่มถัดไป หรือแทงปลาทู จะทำให้ออกรวงอย่างสมบูรณ์และเมล็ดเต็ม โดยไคโตซานฟาร์มโอเค 1000 ml.หรือ 1 แกลลอน

  ผสมน้ำ 2 ลิตรฉีดพ่นให้ทั่ว

หมายเหตุ: ไคโตซานฟาร์มโอเค จะเร่งการเจริญเติบโตของรากเป็นส่วนแรก แล้วจึงเร่งการเจริญเติบโตลำต้น และรวงของข้าวในลำดับต่อไป


ประเภทมัน, หัวไชเท้า, แครอท, หัวหอม (มันฝรั่ง, มันเทศ, มันสําปะหลัง)

 1. ใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค กับน้ำในอัตราส่วนไคโตซาน 1000 ml. หรือปริมาณ 1 แกลลอนผสมน้ำ 1000 ลิตร ( 20 ซีซีต่อน้ำ

  20 ลิตร) ฉีดลงดินก่อนเพาะปลูก

 2. ฉีดครั้งที่ 2 ลงดินหลังเพาะปลูก โดยไคโตซานฟาร์มโอเคปริมาณ 1000 ml. หรือ 1 แกลลอนผสม  1000 ลิตร ฉีดพ่นลงดินให้ทั่วถึง 

 3. ฉีด 1 ครั้งเว้น 20 วันถึง 1 เดือน ฉีดลงดินด้วยไคโตซานฟาร์มโอเค 1000 ml. ผสมน้ำ 2000 ลิตร ( 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

หมายเหตุ: ควรหลีกเลี่ยงการฉีดที่ใบ เนื่องจากใบจะเจริญเติบโตเร็วแต่ผลจะไม่โต


ผักประเภทใบม้วน, ผักกาดขาว, กะหล่ำปลี, ผักกาดแก้ว

1. ใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค 1000 ml. หรือ 1 แกลลอนผสมน้ำ 1 ลิตร (  20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร) ฉีดลงดินก่อนเพาะปลูก

2. ฉีดเดือนละ 2- 4 ครั้ง ด้วยการใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค 1000 ml. 1 แกลลอนผสมน้ำ 2000 ลิตร ( 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

หมายเหตุ: หยุดฉีดไคโตซานเมื่อบ่ายเริ่มม้วน


ผักทั่วไป(แตงกวา, มะเขือเทศ, มะเขือ, ผักกวางตุ้ง,ปวยเล้ง, อ้อย) 

 1. ใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคกับน้ำในอัตราส่วน 1000 ml. 1 แกลลอนผสมกับน้ำ 1 ลิตร ( 20 ccต่อน้ำ 20 ลิตร) ฉีดลงดินก่อนเพาะปลูก

 2. ฉีดครั้งที่ 2 หลังเพราะ  หลังเพราะด้วย สารละลายไคโตซาน  1,000 ml  1 แกลลอนผสม  1000 ลิตร

 3. ฉีดครั้งที่ 3 เมื่อเริ่มมีใบ  8-10 ใบ ฉีดที่ใบเดือนละ 2-4 ครั้ง โดยสารละลายไคโตซาน 1000 ml  1 แกลลอน  แกลลอนผสมน้ำ 2000

           ลิตร ( 1 cc.ต่ำน้ำ 2 ลิตร)


  ผักโขม,ผักกวางตุ้ง,ผักคะน้า

  1. ใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคปรับสภาพดินก่อนปลูก โดยผสมไคโตซาน  20 cc  ต่อน้ำ  20 L  ฉีดพ่นหรือราดลงดินบนแปลงเพาะปลูกให้ชุ่ม

  2. ใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคเคลือบเมล็ดพันธุ์ หรือแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก อัตราส่วน  50cc  ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร แช่เมล็ดใช้เวลานานประมาณ

   1 ชั่วโมงก่อนปลูกเพื่อป้องกันเชื้อรา กระตุ้นการงอกของรากของ เร่งรากให้เจริญ รวดเร็วดูดซับสารอาหารได้มากขึ้น

  3. ฉีดครั้งที่ 2 ด้วยการราดลงดินบนแปลงเพาะปลูกหลังเพาะปลูก  2 วัน  วันด้วย  20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

  4. ฉีดพ่นหรือราดลงดินบนแปลงเพาะปลูกทุก 7 วัน ด้วยสารละลายไคโตซาน 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร  ผลไม้

  1. ใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค ผสมกับน้ำในอัตราส่วน ไคโตซาน 1,000 ml. หรือ 1 แกลลอนผสมน้ำ 1000 ลิตร ( 24 C  ต่อน้ำ 20 ลิตร)

  ฉีดลงดินก่อนการเพาะปลูก

  2. หลังเพาะ ด้วยการใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค 1000 ml  1 แกลลอน ผสมน้ำ  1 ( 20 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร)

  3. ฉีดพ่นลงดินเดือนละ 2-4 ครั้ง ด้วยไคโตซานไคโตซานฟาร์มโอเค 1000 ml  1  แกลลอนผสม  1,000 ลิตร ( 20 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร)  ดอกกล้วยไม้

       ฉีดไคโตซานฟาร์มโอเคโดยผสมกับน้ำ ในอัตราส่วน ไคโตซาน 1,000 ml.  1 แกลลอน  แกลลอนผสมน้ำ 2000 ลิตร ( 10 ซีซีต่อ

  น้ำ 20 ลิตร) โดยหลีกเลี่ยง ดอกและ เกสร โดยฉีดเดือนละ 2 ครั้ง

  หมายเหตุ: ห้ามฉีดสารละลายไคโตซานที่เข้มข้นกว่าที่ระบุ  ไม้ดอกทุกชนิด ยกเว้นดอกกล้วยไม้

   1. ผสมไคโตซานฟาร์มโอเค กับน้ำในอัตราส่วน 1ม000 Ml.  1 แกลลอนผสมน้ำ 1000 ลิตร ( 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร) ฉีดรถลงดินก่อน

      เพาะปลูก

   2. หลังเพาะ โดยใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค 1,000 ml. 1 แกลลอนผสมน้ำ 1000 ลิตร ( 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

   3. ฉีดลงดินเดือนละ 2-4 ครั้ง ด้วยการใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค 1,000 ml. หรือ1 แกลลอนผสมน้ำ 2000 ลิตร ( 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร


   

  ไคโตซานผสมปุ๋ยอินทรีย์

       ผสมไคโตซานกับปุ๋ยในอัตราส่วนไคโตซานฟาร์มโอเค 5-10 ซีซีต่อปุ๋ยอินทรีย์ 1 กก.ผสมลงดินที่จะเพาะปลูก 1 ครั้งก่อนออกดอก 1 ครั้ง

  แนะนำสำหรับช่วงหน้าฝนและพื้นที่ที่มีน้ำกักขังสามารถฆ่าเชื้อและยับยั้งการเน่าของผักและผลไม้โดยการผสมไคโตซานและน้ำในอัตราส่วน  

  250 ซีซีต่อปริมาณน้ำ 200 ลิตรหลังจากนั้นแช่ผักและผลไม้ 2 ถึง 5 นาทีจะสามารถฆ่าเชื้อและยับยั้งการเน่าของผักผลไม้ได้  ข้อควรระวังในการใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคในพืช

   1. ทางบริษัทมั่นใจถึงประสิทธิภาพของสินค้า และประสิทธิภาพของไคโตซานอาจลดลงหากใช้ไคโตซานที่เก็บเกิน 1 ปี หลังการผลิต

   2. ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องไม่ตากแดด

   3. หากสารผสมไคโตซานกับปุ๋ยน้ำ ให้ผสมในปริมาณเล็กน้อยก่อนเป็นการทดลองหากไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ควรใช้

   4. ไคโตซานจะช่วยทำให้ แบคทีเรียในดินเจริญเติบโตได้ดี ช่วยย่อยสลายธาตุอาหารของพืช จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ควบคู่กับปุ๋ย 

  การใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคกับสัตว์

  การใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคกับสัตว์และบำบัดน้ำเสีย


  การใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซานฟาร์มโอเคเพื่อบำบัดน้ำเสีย

       สามารถใช้บำบัดน้ำเสีย โดยสามารถบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบ่อกุ้ง, บ่อปลา, บ่อตะพาบน้ำ หรือบำบัดน้ำเสีย

  ทั่วไป โดยไคโตซานฟาร์มโอเคจะช่วย ทำให้สารโลหะหนักที่ปะปนกับน้ำ มีการตกตะกอนลงพื้นล่าง และจะช่วยส่งเสริมการทำงานของ

  เชื้อจุลินทรีย์ให้เติบโตและช่วยฆ่าเชื้อโรค รวมไปถึงจะช่วยย่อยสารอนินทรีย์ต่างๆ ในน้ำทำให้น้ำสะอาดและไม่เกิดโรคในสัตว์เลี้ยง น้ำจะใส

  โปร่ง มีค่า pH ที่ดี รวมไปถึงการมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ปริมาณการใช้ในการบำบัดน้ำในบ่อสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้ง, ปลา,กบ, ตะพาบน้ำ,

  และ สัตว์น้ำประเภทอื่นๆ

  1.  ใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคปริมาณ 1 แกลลอนต่อพื้นที่บ่อขนาดทุกๆ 1 ไร่ทุกความลึก 1 เมตร

  2. นำไคโตซานฟาร์มโอเคผสมกับน้ำเปล่าตามพื้นที่ที่มีความต้องการจะใช้ แล้วสัตว์น้ำที่ผสมกับความโอเคลงไปให้ทั่วทุกพื้นที่ของบ่อ

   โดยให้กระจายตัวอย่างทั่วถึงจะเป็นการดีที่สุด และหากมีเครื่องช่วยตีน้ำเพื่อให้ไคโตซานฟาร์มโอเคที่สามารถลงบ่อกระจายตัวให้ทั่ว

   พื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และกระจายตัวได้เร็วที่สุดจะเป็นการดียิ่งขึ้นและเห็นผลได้เร็วขึ้น

  3. ในกรณีเกิดการปนเปื้อน หรือการติดเชื้อในบ่อที่เพาะเลี้ยง ควรใช้อย่างต่อเนื่องโดยการสาดลงในบ่อเลี้ยงทุกๆ 3 วัน และหมั่นสังเกตุ

   จนกว่าคุณภาพน้ำในบ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงจะดีขึ้น จึงเว้นระยะการสาดลงบ่อในเวลาที่ห่างขึ้น จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

  4. ใช้เตรียมดินก้นบ่อก่อนการเพาะเลี้ยง ในกรณีที่เกิดโรคติดต่อเรื้อรัง แล้วทำการตากบ่อให้แห้ง แล้วจึงฉีดพ่นฟาร์ม OK ให้ทั่วพื้นบ่อ 

   โดยใช้อัตราส่วน 1 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตรผสมให้เข้ากันแล้วฉีดพ่นให้ทั่วก้นบ่อ และตากบ่อให้แห้งก่อนปล่อยน้ำเข้าบ่อ

  5. สามารถใช้ปรับสภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงก่อนปล่อยหรือ ก่อนลงพันธุ์สัตว์ที่จะเพาะเลี้ยงในบ่อ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง, ปลา, สภาพ, กบ, และ

   อื่นๆโดยการสูบน้ำเข้าบ่อ แล้วทำการผสมความโอเคกับน้ำเปล่าคนให้เข้ากัน แล้วจึงทำการสาดลงบ่อโดยให้กระจายตัวให้ทั่วหรือจะ

   ใช้เครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายตัวในน้ำได้เป็นอย่างดี  และปล่อยพักไว้ 7 วันก่อนที่จะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์ที่จะใช้

   เพาะเลี้ยงลงในบ่อจะเป็นการดียิ่งขึ้น  การใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค ผสมกับอาหารสัตว์น้ำ, กุ้ง, ปลา, ตะพาบ, กบ, และสัตว์อื่นๆ

       การใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคผสมกับอาหารสัตว์ จะช่วยให้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น หรือย่น

  ระยะเวลาที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงให้สั้นลงกว่าเดิม โดยมีอัตราส่วนการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นกว่าการปล่อยเพาะเลี้ยงโดยธรรมชาติ หรือใช้ยาสาร

  เคมีจนเกิดการดื้อยาในสัตว์ได้ และยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีในสัตว์น้ำ และสร้างภูมิต้านทานโรค ป้องกันการเกิดโรค อัตราการตายในระ

  หว่างการเพาะเลี้ยงจนถึงการจับขายได้ โดยมีขนาดที่โตขึ้น มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยการใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค คลุกเคล้ากับ

  อาหารเม็ด จะช่วยทำให้อาหารละลายช้าลง และช่วยลดการก่อน้ําเสียในบ่อที่เพาะเลี้ยง รวมไปถึงการลดการเกิดโรคได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะ

  เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส หรือโรคติดต่อต่างๆที่เกิดในระบบทางเดินอาหารของสัตว์

  1.  ใช้ ไคโตซานฟาร์ม OK ปริมาณ 10 cc ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันกับอาหารโดยอาจจะต้องผสมกับน้ำส่วนหนึ่งเพื่อเป็น

   การให้เข้ากันได้ทั่วถึงเช่น ใช้ไคโตซานฟาร์ม OK ปริมาณ 10 cc ผสมกับน้ำ 100 ถึง 150 cc  หรือใช้น้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้วคน

   ให้เข้ากันให้ทั่วหลังจากนั้นนำไปรดใส่อาหารสัตว์ที่เป็นอาหารอัดเม็ดชนิดต่างๆ แล้วเคล้ากันให้ทั่วถึง หลังจากนั้นจึงนำไปผึ่งให้แห้ง

   โดยประมาณ 12 ถึง 24 ชม.ในที่ร่ม ไม่ร้อนจัด เพื่อให้ไคโตซานฟาร์มโอเคเคลือบเม็ดอาหาร โดยจะทำให้อาหารเม็ดนั้นละลายช้าได้

   นานกว่าเดิมถึง 7 ชม. และจะช่วยฆ่าเชื้อโรคในอาหารตลอดจนส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดี โดยจะช่วยฆ่าเชื้อรา เชื้อ

   แบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ที่ตกค้างหรือเป็นเพื่อนอยู่ในอาหารได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการทำให้น้ำในบ่อเพาะเลี้ยง เกิด

   การเน่าเสีย และ เป็นแหล่งเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในบ่อน้ำ ที่เกิดจากอาหารที่เน่าเสียในบ่อน้ำตกค้างนั่นเอง

  2. ในกรณีที่สัตว์ที่เพาะเลี้ยงเกิดโรคติดต่อต่างๆ ให้ใช้ปริมาณไคโตซานโอเคในปริมาณที่สูงขึ้น คลุกกับอาหารเช่นใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค

   20 ถึง 40 cc. ต่อปริมาณอาหาร 1 kg.  การใช้ ไคโตซานฟาร์มโอเคกับสัตว์บก ไก่, เป็ด, สุกร, วัว, แพะ, และสัตว์ประเภทอื่น

       เพื่อการเจริญเติบโตของสัตว์ประเภทต่างๆที่ดีขึ้น และลดอัตราการตายในระหว่างการเพาะเลี้ยงจนถึงระยะเวลาในการจับขาย และสามารถ

  กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ กับสัตว์ได้เป็นอย่างดี สามารถเพิ่มน้ำหนัก และปริมาณการแลกเนื้อโดยจะมีอัตราที่สูงขึ้น ทำให้สัตว์โตเร็ว ได้

  น้ำหนักดีและยังสามารถช่วยบำบัดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อรา และโรคที่เกิดในระบบทางเดินอาหารได้เป็นอย่าง

  ดี ตลอดจนช่วยให้ผิวและ ขนสวยเป็นงางามขึ้น

  1.  ผสมกับอาหารสัตว์ในอัตราส่วน 10 ซีซีต่อปริมาณอาหารสัตว์ 1 กิโลกรัมโดยจะต้องผสมกับน้ำในปริมาณที่พอเหมาะก่อนด้วยแล้วคนให้

   เข้ากันจึงนำมาคลุกเคล้าในอาหารให้ทั่ว และใช้ในปริมาณที่สูงขึ้นคือ 20-40 ซีซีต่อปริมาณอาหาร 1 กิโลกรัม  กิโลกรัมใน กิโลกรัมใน

   กรณีที่สัตว์เกิดอาการป่วย

  2. ผสมกับน้ำให้สัตว์ดื่มเป็นประจำ โดยประการผสมไคโตซานฟาร์ม OK กับน้ำในอัตราส่วน การใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคปริมาณ 1 cc ต่อ

   ปริมาณน้ำดื่มของสัตว์จำนวน 4 ลิตรคนให้ทั่วแล้วนำให้สัตว์ดื่ม

  3. ใช้ฉีดพ่นเพื่อเตรียมโรงเรือนหรือเล้าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง  เพื่อเป็นการเตรียมโรงเรือนก่อนการการเพาะเลี้ยงและเพื่อ ระบบนิเวศที่ดีขึ้น

   โดยการใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคปริมาณ 1 ซีซีผสมกับน้ำ 1 ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วพื้นเล้าหรือบริเวณโรงเรือนโดยรอบ จะช่วยลดการสะสมของ

   โรคและ เชื้อโรคต่างๆรวมไปถึงการลดก๊าซต่างๆ ที่เกิดจากการทับถมของมูลสัตว์ จนเป็นเหตุให้เกิดโรคและ ลดกลิ่นได้เป็นอย่างดี 


  ข่าวสารการใช้ไคโตซาน แทนสารเร่งเนื้อแดงในสุกร http://www.healthfood-th.com/index.php?mo=3&art=42360026


    ต้องการศึกษาข้อมูล ไคโตซาน ฟาร์มโอเค นาโนเทค ไคโตซานโลว์โมเลกุล ไคโตซานนาโน ได้ที่นี่ http://www.healthfood-th.com/index.php?mo=28&id=1937551 คลิ๊กเลย..

  Tags : ไคโตซาน ฟาร์มโอเค ไคโตซานฟาร์มโอเค Farm OK เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ 

  view