วิธีใช้ ฟาร์มโอเค อย่างละเอียด

 

วิธีใช้ฟาร์มโอเค 

 

           วิธีการใช้ไคโตซาน ฟาร์มโอเค

 

     ปัจจุบันปัจจุบันการใช้สารเคมีได้แพร่หลายทั่วโลกรวมถึงด้านเกษตรกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น

ได้ใช้ไคโตซานเพื่อที่จะลดปัญหาสารเคมีตกค้าง เป็นระยะเวลากว่า  3 ปีแล้ว และจัดจำหน่ายไคโตซานให้กับประเทศ

ญี่ปุ่นเป็นเวลากว่า 10 ปี ไคโตซานสามารถเร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด เพิ่มผลผลิตและช่วยยับยั้งโรคเชื้อรา เป็น

สารไบโอโพลิเมอร์ชีวภาพบริสุทธิ์ 100%  เหมาะสำหรับพืชผัก ,พืชสวน, พืชไร่, นาข้าว,ไม้ผล, ไม้ดอก, ซึ่งไคโตซาน

ได้รับการรับรองถึงคุณภาพ และความปลอดภัย โดยมีงานวิจัยจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก และสถาบันการศึกษาชั้นนำใน

ประเทศไทยจำนวนมาก และจากหลายสาขา การแพทย์ และอาหาร

     ไคโตซานมีประสิทธิภาพด้านเกษตรกรรมในการเพิ่มปริมาณแบคทีเรียในดิน และทำให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น โดยได้

ดัดแปลง  deacetyllation และอนุโมเลกุลของไคโตซาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของไคโตซานให้ดียิ่งขึ้น ใน

ประเทศญี่ปุ่นการใช้ไคโตซานในการเกษตร ช่วยลดค่าใช้จ่ายของปุ๋ยให้เหลือครึ่งเดียวมากกว่านั้น ผลผลิตอย่างเพิ่มเป็น

1.5 เท่าจากปกติ

 

วิธีใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคนาโนเทค ในพืชทุกชนิด

 

นาข้าว

 1.  นำไคโตซานฟาร์มโอเคกับน้ำในอัตราส่วน ไคโตซาน 1000 ml.หรือปริมาณ 1 แกลลอนผสมน้ำ 1000 ลิตร

   (20cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร) ฉีดลงดินในนาข้าวก่อนทำการเพาะปลูก

 2. ฉีดครั้งที่ 2 หลังเพาะข้าว โดยสารละลายไคโตซานฟาร์มโอเค 1000 ml. 1 แกลลอนผสมน้ำ   1000 ลิตร

 3. ฉีดครั้งที่ 3 ก่อนออกดอก ฉีดที่ใบ โดยไคโตซานฟาร์มโอเค 1000 ml. 1 แกลลอนผสมน้ำ 2000 ลิตร ( 20

  ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

 4. ฉีดครั้งที่ 4 เมื่อข้าวเริ่มตั้งท้องใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค 1000 ml. 1 แกลลอน ผสมน้ำ 2000 ลิตร แล้วฉีดพ่น

 5. ฉีดในช่วงเริ่มถัดไป หรือแทงปลาทู จะทำให้ออกรวงอย่างสมบูรณ์และเมล็ดเต็ม โดยไคโตซานฟาร์มโอเค 1000

  ml.หรือ 1 แกลลอน ผสมน้ำ 2 ลิตรฉีดพ่นให้ทั่ว

หมายเหตุ: ไคโตซานฟาร์มโอเค จะเร่งการเจริญเติบโตของรากเป็นส่วนแรก แล้วจึงเร่งการเจริญเติบโตลำต้น และรวง

ของข้าวในลำดับต่อไป

 

ประเภทมัน, หัวไชเท้า, แครอท, หัวหอม (มันฝรั่ง, มันเทศ, มันสําปะหลัง)

 1. ใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค กับน้ำในอัตราส่วนไคโตซาน 1000 ml. หรือปริมาณ 1 แกลลอนผสมน้ำ 1000 ลิตร (

  20 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตร) ฉีดลงดินก่อนเพาะปลูก

 2. ฉีดครั้งที่ 2 ลงดินหลังเพาะปลูก โดยไคโตซานฟาร์มโอเคปริมาณ 1000 ml. หรือ 1 แกลลอนผสม  1000

  ลิตร ฉีดพ่นลงดินให้ทั่วถึง 

 3. ฉีด 1 ครั้งเว้น 20 วันถึง 1 เดือน ฉีดลงดินด้วยไคโตซานฟาร์มโอเค 1000 ml. ผสมน้ำ 2000 ลิตร ( 10 ซีซี

  ต่อน้ำ 20 ลิตร)

หมายเหตุ: ควรหลีกเลี่ยงการฉีดที่ใบ เนื่องจากใบจะเจริญเติบโตเร็วแต่ผลจะไม่โต

 

ผักประเภทใบม้วน, ผักกาดขาว, กะหล่ำปลี, ผักกาดแก้ว

1. ใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค 1000 ml.หรือ 1 แกลลอนผสมน้ำ 1 ลิตร (20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)ฉีดลงดินก่อนเพาะปลูก

2. ฉีดเดือนละ 2-4 ครั้งด้วยการใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค 1000 ml. 1 แกลลอนผสมน้ำ 2000 ลิตร (10 ซีซีต่อ

ปริมาณน้ำ 20 ลิตร)

หมายเหตุ: หยุดฉีดไคโตซานเมื่อใบเริ่มม้วน

 

ผักทั่วไป(แตงกวา, มะเขือเทศ, มะเขือ, ผักกวางตุ้ง,ปวยเล้ง, อ้อย) 

 1. ใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคกับน้ำในอัตราส่วน 1000 ml. 1 แกลลอนผสมกับน้ำ 1 ลิตร ( 20 ccต่อน้ำ 20 ลิตร)

  ฉีดลงดินก่อนเพาะปลูก

 2. ฉีดครั้งที่ 2 หลังเพราะ  หลังเพราะด้วย สารละลายไคโตซาน  1,000 ml  1 แกลลอนผสม  1000 ลิตร

 3. ฉีดครั้งที่ 3 เมื่อเริ่มมีใบ  8-10 ใบ ฉีดที่ใบเดือนละ 2-4 ครั้ง โดยไคโตซาน 1000ml หรือ 1 แกลลอน ผสมน้ำ

        2000 ลิตร ( 1 cc.ต่ำน้ำ 2 ลิตร)

 

ผักโขม,ผักกวางตุ้ง,ผักคะน้า

 1. ใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคปรับสภาพดินก่อนปลูก โดยผสมไคโตซาน  20 cc  ต่อน้ำ  20 L  ฉีดพ่นหรือราดลงดิน

  บนแปลงเพาะปลูกให้ชุ่ม

 2. ใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคเคลือบเมล็ดพันธุ์ หรือแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก อัตราส่วน  50cc  ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร แช่

  เมล็ดใช้เวลานานประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนปลูกเพื่อป้องกันเชื้อรา กระตุ้นการงอกของรากของ เร่งรากให้รวดเร็วดูด

  ซับสารอาหารได้มากขึ้น

 3. ฉีดครั้งที่ 2 ด้วยการราดลงดินบนแปลงเพาะปลูกหลังเพาะปลูก  2 วัน  วันด้วย  20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

 4. ฉีดพ่นหรือราดลงดินบนแปลงเพาะปลูกทุก 7 วัน ด้วยสารละลายไคโตซาน 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

 

ผลไม้

1. ใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค ผสมกับน้ำในอัตราส่วน ไคโตซาน 1,000 ml. หรือ 1 แกลลอนผสมน้ำ 1000 ลิตร ( 24

cc  ต่อน้ำ 20 ลิตร) ฉีดลงดินก่อนการเพาะปลูก

2. หลังเพาะ ด้วยการใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค 1000 ml  1 แกลลอน ผสมน้ำ  1 ( 20 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร)

3. ฉีดพ่นลงดินเดือนละ 2-4 ครั้ง ด้วยไคโตซานไคโตซานฟาร์มโอเค 1000 ml 1 แกลลอนผสม 1,000 ลิตร (20 cc

ต่อน้ำ 20 ลิตร)

 

ดอกกล้วยไม้

     ฉีดไคโตซานฟาร์มโอเคโดยผสมกับน้ำ ในอัตราส่วน ไคโตซาน 1,000 ml.  1 แกลลอน  แกลลอนผสมน้ำ 2000

ลิตร ( 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร) โดยหลีกเลี่ยง ดอกและ เกสร โดยฉีดเดือนละ 2 ครั้ง

หมายเหตุ: ห้ามฉีดสารละลายไคโตซานที่เข้มข้นกว่าที่ระบุ

 

ไม้ดอกทุกชนิด ยกเว้นดอกกล้วยไม้

 1. ผสมไคโตซานฟาร์มโอเค กับน้ำในอัตราส่วน 1000 Ml.1 แกลลอนผสมน้ำ 1000 ลิตร (20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

ฉีดรดลงดินก่อนเพาะปลูก

 2. หลังเพาะ โดยใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค 1,000 ml. 1 แกลลอนผสมน้ำ 1000 ลิตร ( 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

 3. ฉีดลงดินเดือนละ 2-4 ครั้ง ด้วยการใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค 1,000 ml. หรือ1 แกลลอนผสมน้ำ 2000 ลิตร ( 10

ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

 

ไคโตซานผสมปุ๋ยอินทรีย์

     ผสมไคโตซานกับปุ๋ยในอัตราส่วนไคโตซานฟาร์มโอเค 5-10 ซีซีต่อปุ๋ยอินทรีย์ 1 กก.ผสมลงดินที่จะเพาะปลูก 1

ครั้งก่อนออกดอก 1 ครั้งแนะนำสำหรับช่วงหน้าฝนและพื้นที่ที่มีน้ำกักขังสามารถฆ่าเชื้อและยับยั้งการเน่าของผักและผล

ไม้โดยการผสมไคโตซานและน้ำในอัตราส่วน 250 ซีซีต่อปริมาณน้ำ 200 ลิตรหลังจากนั้นแช่ผักและผลไม้ 2 ถึง 5

นาทีจะสามารถฆ่าเชื้อและยับยั้งการเน่าของผักผลไม้ได้

 

ข้อควรระวังในการใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคในพืช

 1. ทางบริษัทมั่นใจถึงประสิทธิภาพของสินค้า และประสิทธิภาพของไคโตซานอาจลดลงหากใช้ไคโตซานที่เก็บเกิน 1

ปี หลังการผลิต

 2. ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องไม่ตากแดด

 3. หากสารผสมไคโตซานกับปุ๋ยน้ำ ให้ผสมในปริมาณเล็กน้อยก่อน เพื่อเป็นการทดลองหาก เพราะหากว่าไม่ละลายเป็น

เนื้อเดียวกันกับปุ๋ยดังกล่าวก็ไม่ควรใช้

 4. ไคโตซานจะช่วยทำให้ แบคทีเรียในดินเจริญเติบโตได้ดี ช่วยย่อยสลายธาตุอาหารของพืช จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง

ใช้ควบคู่กับปุ๋ย 

  

การใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคกับสัตว์
 

การใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซานฟาร์มโอเคเพื่อบำบัดน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์

     สามารถใช้บำบัดน้ำเสีย โดยสามารถบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบ่อกุ้ง, บ่อปลา, บ่อตะพาบน้ำ

หรือบำบัดน้ำเสียทั่วไป โดยไคโตซานฟาร์มโอเคจะช่วย ทำให้สารโลหะหนักที่ปะปนกับน้ำ มีการตกตะกอนลงพื้นล่าง

และจะช่วยส่งเสริมการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์ให้เติบโตและช่วยฆ่าเชื้อโรค รวมไปถึงจะช่วยย่อยสารอนินทรีย์ต่างๆ ใน

น้ำทำให้น้ำสะอาดและไม่เกิดโรคในสัตว์เลี้ยง น้ำจะใสโปร่ง มีค่า pH ที่ดี รวมไปถึงการมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ปริมาณการ

ใช้ในการบำบัดน้ำในบ่อสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้ง, ปลา,กบ, ตะพาบน้ำ,

และ สัตว์น้ำประเภทอื่นๆ

 1.  ใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคปริมาณ 1 แกลลอนต่อพื้นที่บ่อขนาดทุกๆ 1 ไร่ทุกความลึก 1 เมตร

 2. นำไคโตซานฟาร์มโอเคผสมกับน้ำเปล่าตามพื้นที่ที่มีความต้องการจะใช้ แล้วสัตว์น้ำที่ผสมกับความโอเคลงไปให้

  ทั่วทุกพื้นที่ของบ่อ โดยให้กระจายตัวอย่างทั่วถึงจะเป็นการดีที่สุด และหากมีเครื่องช่วยตีน้ำเพื่อให้ไคโตซาน

  ฟาร์มโอเคที่สามารถลงบ่อกระจายตัวให้ทั่วพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และกระจายตัวได้เร็วที่สุดจะเป็นการดียิ่งขึ้นและ

  เห็นผลได้เร็วขึ้น

 3. ในกรณีเกิดการปนเปื้อน หรือการติดเชื้อในบ่อที่เพาะเลี้ยง ควรใช้อย่างต่อเนื่องโดยการสาดลงในบ่อเลี้ยงทุกๆ 3

  วัน และหมั่นสังเกตุ จนกว่าคุณภาพน้ำในบ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงจะดีขึ้น จึงเว้นระยะการสาดลงบ่อในเวลาที่ห่างขึ้น

  จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

 4. ใช้เตรียมดินก้นบ่อก่อนการเพาะเลี้ยง ในกรณีที่เกิดโรคติดต่อเรื้อรัง แล้วทำการตากบ่อให้แห้ง แล้วจึงฉีดพ่นฟาร์ม

  OK ให้ทั่วพื้นบ่อ โดยใช้อัตราส่วน 1 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตรผสมให้เข้ากันแล้วฉีดพ่นให้ทั่วก้นบ่อ และตากบ่อให้แห้ง

  ก่อนปล่อยน้ำเข้าบ่อ

 5. สามารถใช้ปรับสภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงก่อนปล่อยหรือ ก่อนลงพันธุ์สัตว์ที่จะเพาะเลี้ยงในบ่อ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง,

  ปลา, สภาพ, กบ, และอื่นๆโดยการสูบน้ำเข้าบ่อ แล้วทำการผสมความโอเคกับน้ำเปล่าคนให้เข้ากัน แล้วจึง

  ทำการสาดลงบ่อโดยให้กระจายตัวให้ทั่วหรือจะใช้เครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายตัวในน้ำได้เป็น

  อย่างดี  และปล่อยพักไว้ 7 วันก่อนที่จะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์ที่จะใช้เพาะเลี้ยงลงในบ่อจะเป็นการดียิ่งขึ้น

 

การใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค ผสมกับอาหารสัตว์น้ำ, กุ้ง, ปลา, ตะพาบ, กบ, และสัตว์อื่นๆ

     การใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคผสมกับอาหารสัตว์ จะช่วยให้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการเจริญ

เติบโตที่ดีขึ้น หรือย่นระยะเวลาที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงให้สั้นลงกว่าเดิม โดยมีอัตราส่วนการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นกว่าการ

ปล่อยเพาะเลี้ยงโดยธรรมชาติ หรือใช้ยาสารเคมีจนเกิดการดื้อยาในสัตว์ได้ และยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีในสัตว์น้ำ

และสร้างภูมิต้านทานโรค ป้องกันการเกิดโรค อัตราการตายในระหว่างการเพาะเลี้ยงจนถึงการจับขายได้ โดยมีขนาดที่โต

ขึ้น มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยการใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค คลุกเคล้ากับอาหารเม็ด จะช่วยทำให้อาหารละลาย

ช้าลง และช่วยลดการก่อน้ําเสียในบ่อที่เพาะเลี้ยง รวมไปถึงการลดการเกิดโรคได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อที่เกิด

จากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส หรือโรคติดต่อต่างๆที่เกิดในระบบทางเดินอาหารของสัตว์

 1.  ใช้ ไคโตซานฟาร์ม OK ปริมาณ 10 cc ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันกับอาหารโดยอาจจะต้องผสม

  กับน้ำส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการให้เข้ากันได้ทั่วถึงเช่น ใช้ไคโตซานฟาร์ม OK ปริมาณ 10 cc ผสมกับน้ำ 100 ถึง

  150 cc  หรือใช้น้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้วคนให้เข้ากันให้ทั่วหลังจากนั้นนำไปรดใส่อาหารสัตว์ที่เป็นอาหาร

  อัดเม็ดชนิดต่างๆ แล้วเคล้ากันให้ทั่วถึง หลังจากนั้นจึงนำไปผึ่งให้แห้งโดยประมาณ 12 ถึง 24 ชม.ในที่ร่ม ไม่

  ร้อนจัด เพื่อให้ไคโตซานฟาร์มโอเคเคลือบเม็ดอาหาร โดยจะทำให้อาหารเม็ดนั้นละลายช้าได้นานกว่าเดิมถึง 7

  ชม. และจะช่วยฆ่าเชื้อโรคในอาหารตลอดจนส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดี โดยจะช่วยฆ่าเชื้อรา

  เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ที่ตกค้างหรือเป็นเพื่อนอยู่ในอาหารได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการทำให้

  น้ำในบ่อเพาะเลี้ยง เกิดการเน่าเสีย และ เป็นแหล่งเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในบ่อน้ำ ที่เกิดจาก

  อาหารที่เน่าเสียในบ่อน้ำตกค้างนั่นเอง

 2. ในกรณีที่สัตว์ที่เพาะเลี้ยงเกิดโรคติดต่อต่างๆ ให้ใช้ปริมาณไคโตซานโอเคในปริมาณที่สูงขึ้น คลุกกับอาหารเช่น

  ใช้ไคโตซานฟาร์มโอเค 20 ถึง 40 cc. ต่อปริมาณอาหาร 1 kg.

 

การใช้ ไคโตซานฟาร์มโอเคกับสัตว์บก ไก่, เป็ด, สุกร, วัว, แพะ, และสัตว์ประเภทอื่น

     เพื่อการเจริญเติบโตของสัตว์ประเภทต่างๆที่ดีขึ้น และลดอัตราการตายในระหว่างการเพาะเลี้ยงจนถึงระยะเวลาในการ

จับขาย และสามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ กับสัตว์ได้เป็นอย่างดี สามารถเพิ่มน้ำหนัก และปริมาณการแลกเนื้อ

โดยจะมีอัตราที่สูงขึ้น ทำให้สัตว์โตเร็ว ได้น้ำหนักดีและยังสามารถช่วยบำบัดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคที่เกิดจาก

เชื้อไวรัส เชื้อรา และโรคที่เกิดในระบบทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดี ตลอดจนช่วยให้ผิวและ ขนสวยเป็นงางามขึ้น

 1.  ผสมกับอาหารสัตว์ในอัตราส่วน 10 ซีซีต่อปริมาณอาหารสัตว์ 1 กิโลกรัมโดยจะต้องผสมกับน้ำในปริมาณที่พอ

  เหมาะก่อนด้วยแล้วคนให้เข้ากันจึงนำมาคลุกเคล้าในอาหารให้ทั่ว และใช้ในปริมาณที่สูงขึ้นคือ 20-40 ซีซีต่อ

  ปริมาณอาหาร 1 กิโลกรัม  กิโลกรัมใน กิโลกรัมในกรณีที่สัตว์เกิดอาการป่วย

 2. ผสมกับน้ำให้สัตว์ดื่มเป็นประจำ โดยประการผสมไคโตซานฟาร์ม OK กับน้ำในอัตราส่วน การใช้ไคโตซานฟาร์ม

  โอเคปริมาณ 1 cc ต่อ ปริมาณน้ำดื่มของสัตว์จำนวน 4 ลิตรคนให้ทั่วแล้วนำให้สัตว์ดื่ม

 3. ใช้ฉีดพ่นเพื่อเตรียมโรงเรือนหรือเล้าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง  เพื่อเป็นการเตรียมโรงเรือนก่อนการการเพาะเลี้ยงและ

  เพื่อ ระบบนิเวศที่ดีขึ้น โดยการใช้ไคโตซานฟาร์มโอเคปริมาณ 1 ซีซีผสมกับน้ำ 1 ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วพื้นเล้าหรือ

  บริเวณโรงเรือนโดยรอบ จะช่วยลดการสะสมของโรคและ เชื้อโรคต่างๆรวมไปถึงการลดก๊าซต่างๆ ที่เกิดจากการ

  ทับถมของมูลสัตว์ จนเป็นเหตุให้เกิดโรคและ ลดกลิ่นได้เป็นอย่างดี