บริษัทเฮลท์ฟู้ด หรือที่เรียกว่า บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ สายการตลาด ธุรกิจเครือข่าย หรือธุรกิจขายตรง

เป็นอีกสายการตลาดหนึ่ง ที่ได้มีการสร้างธุรกิจนี้ออกมา เพื่อช่วยเหลือคนไทย ให้ได้มีธุรกิจที่ดี มีรายได้ที่ดี มีงานที่มั่นคงทำ

เป็นการต่อยอดและ ส่งเสริมสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นฐานรากสำคัญของประเทศชาตินั่นเอง ธุรกิจนี้จึงได้ถูก

สร้างมาเพื่อให้คนไทยได้มีธุรกิจเป็นของตนเอง และได้มีโอกาสที่จะมีรายได้เสริม เพิ่มเติมจากอาชีพ หรือธุรกิจเดิมของตนเอง

ได้ในทุกๆ สาขาอาชีพ ซึ่งการตลาดในลักษณะที่เป็นการตลาดที่เรียกได้ว่าธุรกิจเครือข่ายนี้ หรือธุรกิจขายตรงหลายชั้น ถือได้

ว่าเป็นอาชีพค้าขายที่สุจริต เป็นการค้าในรูปแบบใหม่ที่จะทำให้คนไทย ได้เป็นเจ้าของกิจการ หรือได้ทำการค้าเสรีนี้เป็นอาชีพ

ที่มั่นคงได้ หากได้ร่วมงานร่วมธุรกิจกับเรา 

          การเข้าร่วมธุรกิจเครือข่าย หรือธุรกิจขายตรง กับเฮ็ลท์ฟู้ด หรือบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพนั้น ก็สามารถทำได้

ง่ายๆ เพียงแค่ทำการกรอกรายละเอียด และส่งมายังบริษัทหรือทีมงานได้ในทุกๆ ช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย

ในระบบออนไลน์ได้ในทุกๆ ช่องทาง ที่ได้แนบไว้ในท้ายหน้านี้แล้ว และยังสามารถเข้าทำการสมัครร่วมธุรกิจเครือข่าย หรือธุรกิจ

ขายตรงหลายชั้นกับเราทางช่องทางออฟไลน์ ด้วยกันนัดแนะ หรือสะดวกได้ที่สาขา หรือสำนักงานใหญ่ของทางบริษัทได้เช่นกัน

โดยจะมีรายละเอียดและค่าธรรมเนียมดังภาพ 

          ผู้ร่วมธุรกิจสามารถที่จะมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น

  • การค้าปลีก
  • การใช้สินค้าในนามร้านค้า ผู้ประกอบการ
  • การขยายการตลาด ในรูปแบบเครือข่าย

         โดยไม่มีข้อบังคับ หรือผูกมัดในรูปแบบเพียงแต่ท่านสมาชิก ได้ทำธุรกิจได้ถูกต้องตามรูปแบบ และกฏระเบียบและ

จรรยาบรรณ ของสมาคมขายตรง และกฏระเบียบของทางบริษัท ซึ่งท่านจะสามารถศึกษา หรืออ่านเพิ่มเติมได้จากคู่มือการ

ดำเนินธุรกิจ และเอกสารแนบท้ายใบสมัครร่วมธุรกิจนั่นเอง โดยสามารถทำธุรกิจได้ตามความถนัด ไม่ว่าจะเป็นการใช้สินค้า

หรือการจำหน่ายแต่เพียงอย่างเดียว แม้แต่จะขยายการตลาด หรือขยายเครือข่ายโดยไม่ได้จำหน่ายปลีกก็สามารถกระทำได้

อย่างง่ายๆ เช่นกัน

 

 

          ในส่วนของแผนธุรกิจเครือข่าย หรือธุรกิจขายตรง ของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หรือ Healthfood ของเรา

นี้ก็ได้รับอนุมัติอย่างถูกต้องตามกฏหมายจาก สคบ.และเรายังเป็นส่วนหนึ่งในสมาคมการขายโดยตรงแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ใน

สมาพันธ์การขายโดยตรงโลก ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยกฏระเบียบ จรรยาบรรณ ร่วมกันกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

และทั่วโลกอย่างเป็นที่ยอมรับจากสังคมไทยและสังคมโลก และยังสร้างความเชื่อมั่น ต่อผู้ร่วมธุรกิจทุกท่าน ให้เกิดความมั่นใจ

หากได้ตัดสินใจในการร่วมธุรกิจกับเรา

 

          การเริ่มดำเนินธุรกิจ นอกจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคโดย และใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองทั่วไปแล้ว ยัง

สามารถสร้างการตลาดในรูปแบบการตลาดเครือข่าย หรือขายตรงหลายชั้น เพียงแค่ท่านได้ทำการคัดสรร หรือแนะนำผู้ที่สน

ใจในธุรกิจ มาเข้าร่วมธุรกิจกับเรา โดยเราจะมีโบนัส ที่จัดจ่ายให้จากการทำธุรกิจได้ในทุกๆ เดือน โดยจะมีการปิดยอดขายใน

ทุกวันที่ 5 ของแต่ละเดือน โดยหากเป็นวันหยุด ณขัตฤกษ์ก็จะขยายวันปิดยอดจำหน่ายออกไปอีก 1 วัน และจะทำการจ่าย

คอมมิชชั่นให้กับนักธุรกิจที่ร่วมงานเครือข่าย หรือขายตรงหลายชั้นกับเรา ในทุกๆ วันที่ 20 ของเดือน โดยหากในวันดังกล่าว

เป็นวันหยุด หรือวันหยุดณขัตฤกษ์ ทางบริษัทก็จะทำการเลื่อนวันจ่ายขึ้นมาล่วงหน้าในวันทำการ ที่ไม่ใช่วันหยุดธนาคาร 

 

          แผนธุรกิจเครือข่าย หรือขายตรงหลายชั้นของทางบริษัทฯ นั้น จากภาพทางด้านบน จะถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นธุรกิจโดย

เริ่มจากระดับผู้นำ ซึ่งแผนธุรกิจของเรานั้นจะเป็นแผนธุรกิจที่ไม่บังคับโครงสร้าง หรือจำกัดจำนวนสายงานแต่ประการใด โดยท่าน

สามารถสร้างทีมงานได้ โดยการเริ่มรับรายได้โดยไม่ต้องรอการขึ้นตำแหน่งแล้วจึงเริ่มรับรายได้ หรือต้องทำการจับคู่ หรือมีโครง

สร้าง บังคับจำนวนข้าง จึงจะรับรายได้ๆ โดยการเริ่มแนะนำได้ไม่จำกัดจำนวน และเริ่มรับโบนัสได้เลยจากโบนัสขยายสายงาน โดย

ไม่ต้องรอการขึ้นตำแหน่งทางธุรกิจ หรือการจับคู่โครงสร้างธุรกิจแต่ประการใด ดังภาพทางด้านล่าง

          โบนัสขยายสายงาน  ถือเป็นโบนัสสำหรับผู้เริ่มธุรกิจใหม่ หรือแม้แต่นักธุรกิจที่เป็นผู้ที่ดำเนินกิจการมานานก็

สามารถที่่จะรับโบนัสนี้ได้ตลอดในทุกๆ เดือนจากผู้ร่วมธุรกิจเดิม หรือการแนะนำนักธุรกิจใหม่ได้ในทุกๆ เดือน ซึ่งจะสร้างกระแส

เงินสดกลับมายังผู้ร่วมธุรกิจได้ทันที โดยไม่ต้องรอการขึ้นตำแหน่ง เพียงแค่นักธุรกิจเครือข่าย ได้มีการสะสมยอดส่วนตัว จนครบ

1,000 PV หรือคะแนน ยอดส่วนตัวนี้ยอดเกิดจากการซื้อสินค้าไป รับประทาน หรือใช้เอง หรือเบิกสินค้าและจำหน่ายสินค้านั้น

ผ่านรหัสผู้จำหน่ายของตนเอง เมื่อทำคุณสมบัติดังกล่าวครบเมื่อใด ท่านก็จะได้รับโบนัสขยายสายงานนี้ไปตลอดชีพ เพียงแต่มี

การรักษาคุณสมบัตินักธุรกิจตามกฏเกณฑ์ของทางบริษัทอย่างต่อเนื่อง

 

 

          โดยเมื่อนักธุรกิจ ได้ทำคุณสมบัติส่วนตัว สะสมครบ 1,000 PV นี้ครบแล้ว ท่านจะสามารถรับรายได้จากทีมงานใน

ชั้นที่ 1 ในทุกๆ รอบจำหน่าย (หากรักษาคุณสมบัติในเดือน) ตลอดในทุกๆ เดือนโดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิกว่าจะมีกี่รหัส โดย

บริษัทจะจ่ายคอมมิชชั่นนี้ให้ในชั้นที่ 1 ที่มีการซื้อขาย หรือจำหน่ายสินค้าจริงโดยพิจารณาจากยอดขายของทีมงานของท่านใน

แต่ละทีม ที่มีการเริ่มบริโภค หรือมีการซื้อสินค้าในชื่อนั้นๆ นับเป็นทีมงานชั้นที่ 1 จำนวน 25% จากยอดธุรกิจของทีมงานชั้นที่

1 โดยสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจทุกท่าน ก็สามารถที่ได้รับสิทธิ์นี้เช่นเดียวกัน และสามารถแนะนำ ทำเช่นเดียวกันนี้ได้ ดังภาพด้านล่าง

          โดยหากผู้ร่วมธุรกินเครือข่าย ภายใต้ทีมงานของท่านเข้าในในแผนและลักษณะการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะส่วนของ

โบนัสขยายสายงานนี้นั้น เขาเหล่านั้นก็จะสามารถขยายธุรกิจออกไปได้ทุกๆ คน และจะได้รับโบนัสดังกล่วได้ทุกๆ คนซึ่งจะส่ง

ผลดีในการที่ทำให้ธุรกิจในรูปแบบธุรกิจเครือข่ายนี้ของท่านนั้น ได้เติบโตไปอย่างรวดเร็วนั้่นเอง และยังสามารถสร้างกระแสเงิน

สดในแต่ละเดือนให้กับสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจได้เป็นอย่างดี

 

          เมื่อผู้ร่วมธุรกิจเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างง่ายๆ ด้วยโบนัสขยายสายงานนี้แล้ว ก็จะเห็นได้ว่า ท่านเองก็สามารถที่

จะแนะนำ หรือขยายเครือข่ายออกไปได้ตามความสามารถของเรา และทีมงานของท่านเองตามที่พึงกระทำได้อย่างไม่จำกัด

จำนวน ตามความต้องการของเราเอง และทำให้สามารถกำหนดรายได้ในเบื้องต้นในธุรกิจได้อย่างง่ายอีกด้วย ดังภาพด้านล่าง

 

          และยิ่งทำความเข้าใจให้กับทีมงาน ภายใต้องค์กรของท่านเอง ก็ยิ่งทำให้เห็นว่า ยิ่งทำมาก ยิ่งขยายงานมากขึ้นเท่าใด

ก็ยิ่งจะทำให้เกิดรายได้มากและ องค์กรในรูปแบบธุรกิจเครือข่ายนี้ เติบโต ได้เร็วมากขึ้นตามความต้องการ 

          โบนัสประจำตำแหน่ง  หลังจากได้เริ่มธุรกิจและทำคุณสมบัติเพื่อโบนัสขยายสายงานแล้ว ในส่วนแผนธุรกิจนี้

ก็ยังสามารถทำให้ท่านและทีมงานทั้งหมด ได้นำยอดจำหน่ายของทุกๆ คนในทีมงานเครือข่ายของท่าน โดยการนำมารวมกัน

และสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อขึ้นตำแหน่งทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งให้กับนักธุรกิจเครือข่าย ได้มีความมั่นคงกับการ

ขึ้นตำแหน่งทางธุรกิจ โดยตำแหน่งเหล่านี้สะสมยอดรวมทุกคนในทีมงานรวมทั้งตัวท่านเอง และในแผนธุรกิจจะมีโบนัสประจำ

ตำแหน่งไว้มอบให้กับท่านตลอดเวลา โดยตำแหน่งดังกล่าวนั้น ขึ้นแล้วไม่ตกหล่น และยังโอนต่อเป็นมรดกให้กับ ทายาทได้อีก

ด้วย โดยการสะสมยอดในตำแรกตั้งแต่ 2,000 PV เป็นต้นไปจนถึง 100,000 PV โดยเริ่มตั้งแต่ตำแหน่ง D (Distributor)

จนถึงตำแหน่ง M (Manager)  ดังตัวอย่างการสะสมคะแนนทั้งทีมเพื่อขึ้นตำแหน่งทางธุรกิจ ดังภาพด้านล่าง

          และยิ่งทำมาก ก็ยิ่งขึ้นตำแหน่งทางธุรกิจได้เร็ว และจะทำให้เวลาที่ท่านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือซื้อสินค้าใช้ก็จะทำ

ให้ท่านเองได้รับรายได้คืนตามตำแหน่งของท่าน หรือจะทำให้เกิดรายได้ผลต่างในระหว่างทีมงาน หากตัวท่านเองได้มีการ

แนะนำ หรือการสร้างทีมเครือข่ายไปพร้อมกัน และมีผลต่างในแต่ละตำแหน่งของทีมงานที่ได้แนะนำมา

 

          ยิ่งทำมาก ยิ่งสะสมมาก ตำแหน่งก็ยิ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วดังภาพ ในธุรกิจนี้ ถือได้ว่าเป็นทางลัดแห่งความสำเร็จที่

ย่นย่อความสำเร็จให้ง่ายยิ่งขึ้น โดยอาศัยความสามารถและเป็นการใช้ยอดจากทีมงานมารวมในการขึ้นตำแหน่งทางธุรกิจ

เครือข่ายนี้ให้กับท่านได้อีกด้วย

          สำหรับตารางนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการขึ้นตำแหน่งทางธุรกิจในระดับผู้นำ โดยตำแหน่งสุดท้ายในแผนธุรกิจเครือข่าย

ของทางเฮ็ลท์ฟู้ดนั้น ได้มีการให้ทางนักธุรกิจได้มีการเตรียมตน ในการที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งในระดับผู้บริหาร ด้วยการขึ้นตำแหน่ง

สุดท้ายในระดับผู้นำนี้ ในตำแหน่ง ED (Excutive Director) ด้วยการอาศัยโครงสร้างของทีมตามแผนธุรกิจ คือ

          ED = 2M

   หรือ  ED = 1M + 2S

โดยไม่จำกัดเรื่องของเวลาและโครงสร้าง สามารถสะสมได้ และเมื่อใดที่ครบโครงสร้างตามกำหนดพร้อมยอดขายทีม ก็จะสามารถ

ขึ้นตำแหน่ง ED ได้ทันที

          เมื่อขึ้นตำแหน่ง ED แล้วถือได้ว่าเป็นตำแหน่งอันทรงเกียติ ของนักธุรกิจเครือข่าย นักธุรกิจอิสระของทางบริษัทที่่

มีการแต่งตั้ง โดยจัดงานเกียติยศให้สำหรับผู้ที่มีตำแหน่ง ED เป็นต้นไปในงานเกียรติยศที่จัดขึ้นตามวาระ เวลาและสถานที่

ที่บริษัทจะมีการแจ้งและจัดขึ้น 

          เมื่อขึ้นตำแหน่งในระดับผู้นำนี้แล้ว จะถือได้ว่าเป็นการเตรียมการเบื้องต้นในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารในระดับ

Silver Executive Director (SED) จนถึง Healthfoods Senior Ambassdor (HSA) และข้อดีของแผนธุรกิจนี้

ในระดับผู้บริหาร ก็คือท่านจะสามารถรับรายได้ในระดับผู้บริหารได้โดยไม่ต้องทำโครงสร้างเครือข่าย เป็น 2 สาย หรือ 3 

สายงาน และเป็นการประกันรายได้ในระดับผู้บริหารในองค์กรของนักธุรกิจเครือข่ายของท่าน

ข้อดีของตำแหน่งระดับผู้บริหาร

- รับรายได้ในระดับผู้บริหาร ที่เกิดขึ้นมาโดยไม่กำหนดโครงสร้างว่าต้องมีโครงสร้าง บาลานซ์ ซ้าย-ขวา

- กำหนดการจ่ายรายได้ ตั้งแต่ 4 - 7 ชั้นผู้บริหารใต้องค์กร โดยไม่ต้องกังวลต่อการสร้างองค์กรให้บาลานซ์

- เป็นความมั่นคงมากๆ ซึ่งจะนำพาให้ทุกท่านได้ยกระดับการเติบโตขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารได้ในระยะยาวอย่างมั่นคง

- ไม่ต้องกังวลต่อความสามารถของตนเอง เพราะทีมงานใต้องค์กรมีตำแหน่งแซงหรือ ข้ามไปท่านก็ยังรับรายได้ต่อเนื่องได้

- ไม่ต้องลงทุน เพื่อให้ได้รับรายได้ในระดับผู้บริหาร

          

 

          ในตำแหน่งผู้บริหารระดับ CED (Crown Daimond Executive Director) เมื่อมีองค์กรภายใต้ทีมงานของท่าน

เติบโตขึ้นสู่ตำแหน่งเดียวกับท่าน 3-6 สายงานไม่ว่าเป็นผู้บริหารในระดับชั้นลึกชั้นใดก็จะนำทีมงานเหล่านั้นมาใช้ในการขึ้น

ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง HF Ambassdor และ HF Senior Ambassdor ซึ่ง ทั้งสองตำแหน่งนี้ จะเป็นผู้บริหารที่มี

โบนัสพิเศษ หรือที่เรียกว่า One Time Bonus มอบให้ในวงเงินรวม 3,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น

ตำแหน่ง Healthfood Ambassdor  (HFA)                รับ One Time Bonus     1,000,000 บาท

ตำแหน่ง Healthfood Senior Ambassdor  (HSA)      รับ One Time Bonus     2,000,000 บาท

ดังภาพทางด้านบน

 

และผู้บริหารตั้งแต่ตำแหน่งทางธุรกิจ ED จนถึง HF Senior Ambassdor ยังจะได้รับโบนัสจากส่วนแบ่งยอดขายจากทั่วประเทศ

ตามแหน่ง ดังภาพตารางด้านล่างนี้

 

          นักธุรกิจที่ร่วมงานกับทางบริษัทฯ จะได้รับซึ่งความสำเร็จในระดับสูงของชีวิตนักธุรกิจ เพรียบพร้อมและอุดมไปด้วย

- ความมั่นคงทางด้านการเงิน

- การมีอิสระภาพทั้งด้านเวลา และการพักผ่อน

- มีอิสระภาพในการทำงาน กำหนดเวลาทำงานของตนเองได้

- การมีรายได้แบบต่อเนื่องจากการสร้างธุรกิจ (Passive Income) 

- ได้พักผ่อนท่องเที่ยว สัมมนา

- บ้านและ รถยนต์

- มีความมั่นคงในการงาน และอนาคตธุรกิจ

          ทางทีมงานได้สร้างรูปแบบการดำเนินธุรกิจเครือข่าย ที่ย่อความสำเร็จไว้ให้กับท่านเป็นแบบอย่าง (Blue Print) เป็น

เขียวแห่งความสำเร็จที่มีคนจำนวนมาก ได้นำไปใช้เป็นแบบในการทำธุรกิจจนสำเร็จมาแล้วจำนวนมาก โดยสามารถสร้างรายได้

ในเบื้องต้น ใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือนกับรายได้ต่อเดือน 100,000 บาทเลยทีเดียว ซึ่งท่านผู้สนใจสามารถนำไปใช้ หรือปรึกษา

วางแผนการทำงานร่วมกันกับผู้แนะนำของท่านได้ และลงมือทำรับรายได้ตามแบบอย่างได้ หรือตามเวลาที่ท่านได้จัดสรรมาสู่ธุรกิจ

หรือทำตามความสามารถ หรือความพร้อมของท่านที่มีต่อธุรกิจได้ โดยอาจจะทำให้เงื่อนเวลาแห่งความสำเร็จตามเป้าหมายตาม

แบบอย่างนี้ ขยายออกไป หรือรวดเร็วขึ้นจากพิมพ์เขียวนี้ได้

 

          จากตัวอย่างการดำเนินธุรกิจจากภาพทางด้านบน ที่ใช้เวลาเพียง 4 เดือนเท่านั้นในการสร้างธุรกิจเครือข่ายจนเติบโต

และมีรายได้ในหลัก หนึ่งแสนบาทต่อเดือนขึ้นไปในตำแหน่ง ED

          โดยหลังจากนั้น หากนักธุรกิจได้ดำเนินธุรกิจต่อในเดือนที่ 5 โดยการแนะนำนักธุรกิจเครือข่ายเข้าสู่ที่มงานของตนเอง

เพิ่มเติมจากเดิม 6 ทีมงาน เพิ่มเป็น 10 ทีมงาน (เพิ่มอีก 4 ทีม) และขยายงานจากตัวอย่าง 1 แนะนำ 6 คนดังภาพด้านบนแล้ว

จะทำให้ในเดือนที่ 9 จะมีทีมงานเติบโตเป็น ED รวมทั้งหมด 10 สายงาน และจะส่งผลให้ผู้แนะนำ หรือนักธุรกิจเครือข่ายนี้ได้

ขึ้นตำแหน่งในผู้บริหารระดับ CED (Crown Daimond Executive Director) ได้ในเดือนที่ 9 โดยประมาณ ซึ่งท่านเองอาจ

จะนำไปประยุกต์ใช้ตามความสามารถ เวลา และโอกาส ตามความพร้อมของท่านจากแบบอย่างที่ที่ท่านเองสะดวก

          และจากตัวอย่างทางด้านล่างนี้ คือการส่งเสริมให้ทีมงานประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเรา โดยนักธุรกิจผู้เริ่มสร้าง

เครือข่ายจนเติบโตเป็น CED แล้ว คงส่งเสริมให้ทีมงานภายใต้องค์กรของตนเอง ทำเช่นเดียวกับตน ให้เป็นผู้บริหารในตำแหน่ง

CED ดังภาพ จะทำให้มีรายได้แบบก้าวกระโดดจากเดิมได้มาก

           การขึ้นตำแหน่ง HFA (Healthfood Ammbassdor) โดยขึ้นตำแหน่งจากทีมงานในชั้นในภายใต้องค์กรของท่าน

ได้ไม่จำกัดชั้นลึก ครบ 3 สายงาน ก็จะได้รับการปรับการขึ้นตำแหน่ง พร้อมกับรับ One Time Bonus จำนวน 1,000,000

บาท ดังภาพด้านล่าง

          การขึ้นตำแหน่ง HSA (Healthfood Senior Ammbassdor) โดยขึ้นตำแหน่งจากทีมงานในชั้นในภายใต้องค์กร

ของท่านได้ไม่จำกัดชั้นลึก ครบ 6 สายงาน ก็จะได้รับการปรับการขึ้นตำแหน่ง พร้อมกับรับ One Time Bonus จำนวนเงิน

2,000,000 บาท ดังภาพด้านล่างนี้ 

          และจากแผนธุรกิจเบื้องต้นนี้ การสร้างงานครบตามแผนธุรกิจ โดยการจ่ายรายได้ลึกสูงถึง 7 ชั้นผู้บริหารจากแผน

ธุรกิจเครือข่ายนี้ จะส่งผลให้ผู้ที่ดำเนินธุรกิจครบตามระบบแผน สามารถมีรายต่อเดือนตามแบบอย่างสูงถึง 226,000,000

ต่อเดือนเลยทีเดียว ซึ่งท่านนักธุรกิจ หรือผุ้สนใจ สามารถนำแบบพิมพ์เขียวทางธุรกิจนี้ ไปประยุกต์ใช้ หรือกำหนดเป็นเป้า

หมายในการดำเนินธุรกิจ ให้กับตนเอง และบุคคลากรภายใต้องค์กรของท่านได้อย่างง่ายดายอีกด้วย